Välkommen till min allra senaste blogg!

Du är nu inne på en blogg, där jag inte gör anspråk på att ta upp all världens problem, men som fyller en lucka i mitt bloggande, som för övrigt handlar om min hemmiljö och arbetet med mitt hus, om mina höns och om lokala förhållanden.lördag 6 september 2014

Ozonskiktet

Hittade på mitt USB-minne något jag skrivit den 14 januari 2008. Möjligen är det aktuellt än. Så här skrev jag:

Inte i någon konvention från ’Konventionen till skydd för ozonskiktet’ och framåt finns det såvitt jag kan se något skrivet om begränsning av radioaktiva ämnen. Dock skriver man att man erkänner att de viktigaste vetenskapliga frågorna är ändring av ozonskiktet och ändring av den vertikala fördelningen av ozon samt ”potentiella följder därav för väderlek och klimat.”

I 1985 års konvention till skydd för ozonskiktet http://www.sweden.gov.se/sb/d/1427/a/15209

står det alltså:  

”parterna i konventionen erkänner att de viktigaste vetenskapliga frågorna är

(a)   ändring av ozonskiktet, vilket skulle medföra en förändring av mängden ultraviolett solstrålning med biologiska effekter (UV-B) som når jordens yta samt potentiella följder därav för människors hälsa, organismer, ekosystem och material som är till nytta för mänskligheten;

(b)   ändring av den vertikala fördelningen av ozon, vilket skulle kunna ändra atmosfärens temperaturstruktur samt potentiella följder därav för väderlek och klimat.

2. Parterna i konventionen skall i enlighet med artikel 3 samarbeta i fråga om forskning och systematiska observationer samt vid utarbetandet av rekommendationer för framtida forskning och observationer på följande områden:

(a) Forskning med inriktning på atmosfärens fysik och kemi

(i) omfattande teoretiska modeller: vidareutveckling av modeller som beaktar samverkan mellan strålnings-, dynamiska och kemiska processer; studier av samtidiga effekter av olika antropogena och naturligt förekommande ämnen på atmosfäriskt ozon; tolkning av data från satellit- och icke-satellitmätning; utvärdering av trender i atmosfäriska och geofysiska parametrar samt utveckling av metoder för att hänföra förändringar i dessa parametrar till särskilda orsaker; […]”

Dock finns inga radioaktiva ämnen med, utan enbart kemiska ämnen, nämligen kol-, kväve-, klor-, brom- och väteföreningar.

Exempelvis krypton 85 är såvitt jag kan se (jag är ingen kemist och kan därmed ha missat någon kemisk formel – någon får gärna rätta mig!) inte heller med i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/52/07/1cb6484d.pdf

från 1987 och inte heller i följande ändringar och tillägg till Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet’

 
eller i FN:s första ramkonvention om klimatförändringar från 1992 (här börjar man fokusera på och skriva om växthusgaser, ”greenhouse gases”; att mänskliga aktiviteter har ökat mängden naturliga växthusgaser i atmosfären, vilket kan leda till en ytterligare uppvärmning av jordens yta och ge skadliga effekter på ekosystem och mänsklighet:


Här definierar man ”Utsläpp” som ”frigörandet av växthusgaser och / eller ämnen till atmosfären över ett angivet område och en angiven tidsperiod” och “Växthusgaser” som “de gasformiga beståndsdelar i atmosfären, både naturliga och antropogena, som absorberar och återsänder infraröd strålning.”

Det viktigaste som står är dock kanske:

Mål

Slutmålet för denna konvention och varje hithörande legal handling som partskonferensen kan komma att anta är att uppnå, i överensstämmelser med de relevanta föreskrifterna i konventionen, att atmosfärens koncentration av växthusgaser stabilisieras på en nivå som skulle förhindra farlig antropogen störning i klimatsystemet.[...].”

Man fastställer här alltså målet på grundval av teorin om växthuseffekten och har helt lämnat ozonskiktets uttunnig och den påverkan på ozonskiktet med effekt på klimatet, som nämndes i den första konventionen, därhän!!! Varför? Fortfarande nämns inte med ett ord radioaktiva ämnen.

Vem var det som sa att det här med koldioxiden var ett påhitt av Frankrike för att få ha sin kärnkraft i fred? När man läser de här konventionerna och hur fokus förflyttats och orsaken till den globala uppvärmningen fastställd – ett koncept som sedan kommer att följas av Kyoto och IPCC m m, så kan man nästan tro att det är sant…….!

Inga frågor finns längre om orsaken utan konventionerna har mer karaktären av dagordning och ändå har IPCC haft fel vad gäller uppvärmningen i polarområden. Vilken länk fattas? Vilka fakta har ev undanhållits och p g a vilka intressen?

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar